Reisitingimused

Sky Travel pakettreisilepingu tüüptingimused

1. Üldsätted
1.1. Käesoleva lepingu poolteks on Sky Tarvel (edasipidi Reisikorraldaja) (OÜ SLK Company, reg kood 11276355) ja Reisija, kes tellib reisi vastavalt käesoleva lepingu Lisale 1. Reisi tingimuste ja kirjeldusega on võimalik tutvuda Reisikorraldaja kataloogis, hinnatabelites ja koduleheküljel.
1.2. Käesolev leping reguleerib poolte suhteid, nende õigusi ja kohustusi, nende tekkimist ja lõppemist.
1.3. Käesolev leping kehtib Reisikorraldaja poolt organiseeritud reisidele ning ei kehti Reisikorraldaja poolt vahendatud teenustele. Juhul kui SKY Travel on esindatud kui reisi vahendaja, sõlmib ta reisijaga reisikorralduslepingu. Kui tegu on lennukompanii regulaarlendudega, lisandub antud lepingule täiendavalt ka lennukompanii leping.
1.4. Käesolev leping on kättesaadav Sky Travel esindustes, koduleheküljel (www.skytravel.ee) ja Reisikorraldaja poolt organiseeritud reiside edasimüüjate esindustes.
2. Lepingu kehtivus
2.1. Käesolev leping hakkab kehtima Reisijapoolse esimese rahalise sissemakse tegemise hetkest.
2.2. Leping lõpeb Reisi lõppemisega.
2.3. Ennetähtaegne lepingu lõpetamine on võimalik käesolevas lepingus sätestatud tingimustele ja EV seadustele vastavalt.
3. Reisi hind
3.1. Reisihinna sisse kuuluvad Reisija üleveo, elatis-, lennujaamast hotellini transportimise tasud ja muud teenused vastavalt tellitud reisile.
3.2. Reisikorraldajal on õigus Reisi hinda muuta, teavitades Reisijat muutusest ette vähemalt 21 päeva enne reisi algust, järgnevate asjaolude ilmnemisel:
3.2.1. majutus- või transpordihindade (sh kütusehinna tõus) muutumisel;
3.2.2. valuutakursside muutumisel, kui see mõjutab reisi hinda;
3.2.3. Eesti Vabariigi või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenuste muutumisel, tingimusel, et need mõjutavad pakettreisi hinda.
3.3. Soodushind kehtib lastele juhul, kui laps reisib koos vanematega ja ei laiene kooligruppidele või muudele grupireisidele. Soodustus ei laiene iseseisvalt reisivatele noortele.
3.4. Reisikorraldaja poolt reklaamikampaaniate ja sooduskampaaniate kestel välja kuulutatud soodustused kehtivad ainult pakettreisi tellimuse puhul. Soodustused hakkavad kehtima väljakuulutamise momendist ning ei kehti tagasiulatuvalt.
3.5. Juhul kui Reisija ei kasuta mõnda pakettreisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust nõuda reisihinna alandamist.
3.6. Reisi maksumuses ei hõlma võimliku äraantav pagasi kulusid, viisa hinda, reisi- või elukindlustusi, ekskursioone, hotellist väljakirjutamist peale selleks ettenähtud aega jne, kui lepingus pole eelnevalt kokku lepitud teisiti.
4. Maksetingimused
4.1. Kui reisimiseks kasutatakse lennukompaniide regulaarlende on reisija kohustatud piletid välja ostma, kohe peale seda kui talle on edastatud broneeringu kinnitus ja arve. Peale vastava teate saamist tuleb tasuda 100% summa maksumusest ja teha tuleb seda tööpäeva jooksul.
4.2. Reisi tellimisel rohkem kui 60 päeva ette, maksab Reisija vähemalt 50% reisihinnast, ülejäänud 50% peab Reisija maksma vähemalt 31 päeva enne reisi algamist.
4.3. Reisi tellimisel vähem kui 59 päeva ette, peab reisija maksma 100% reisihinnast 24 tunni jooksul pärast reisi tellimist.
4.4. Punktides 4.2 – 4.3 toodud tingimused ei kehti eripakkumiste puhul (kuumpakkumine, varabroneeringu soodustused, messipakkumised), neil juhtudel peab reisija maksma kogusumma enne jooksva päeva lõppu.
4.5. Juhul, kui Reisija ei täida punktides 4.1 – 4.4 toodud maksetingimusi, on Reisikorraldajal õigus lõpetada käesolev leping ühepoolselt lõpetada ning nõuda Reisijalt vähemalt 50% ulatuses reisi maksumuse hüvitamist või eritingimustel 100% hüvitist.

5. Reisi muutmine Reisija poolt

5.1. Reisijal on õigus Reisi muuta, juhul kui ta katab Reisikorraldaja poolt kantud kulutused ja esitab kirjaliku avalduse vähemalt 60 päeva enne reisi algust. Muuta võib:
5.1.1. Reisija nime – 115 € (mitte rohkem kui 1 nimi, juhul kui muudetakse üle 1 nime, käsitletakse seda reisi tühistamisena ja määratakse p. 6 toodud tühistamise tingimused);
5.1.2. Reisi alguspäev ja/või juba reisi kinnitamisel määratud hotell, juhul kui makstakse 115 € täiskasvanu ja 60 € alaealise eest, lisaks võib Reisijal lasuda ka otsekulude (trahvid, viisad, lennupiletid, hotelli maksud jne) katmise kohustus;
5.2. Reisijal ei ole reisi muutmise õigusi enne, kui reisi algusajani on jäänud vähem kui 59 päeva. Sellisel juhul määratakse reisi tühistamise tingimused. Muutmise tingimusi pole võimalik kasutada kaugmaade (Dominikaani Vabariik, Tai, Maldiivid, Kuuba jne) reiside puhul.
5.3. Juhul kui Reisija soovib Reisi kestust muuta ja on juba Reisi sihtpunkti jõudnud, peab ta tasuma bürookulud 115 € väärtuses, piletimaksu ja muud reisi pikendamisega seotud otsekulud (hotell, viisa jne).
5.4. Sooduspakkumise läbi hangitud reisi tingimuste muutmisel soodushind kaotatakse ja reisi hinda arvestatakse lähtuvalt turuhinnast.
5.5. Kõiki muutusi võib teha ainult siis, kui Reiskorraldajal on selleks võimalus (vabad kohad hotellis, lennupiletite iseloom jne)
5.6. Reisi muutumise korral, eelpoolmainitud juhtumite korral, reisijale lennukipileti maksumust ei tagastata. Kõik võimalikke muudatusi millega kaasnevad rahalised kaotused ja mis tekivad lennufirma tagajärjel peavad olema kaetud ja korvatud, lähtudes antud lennufirma hinnakirjadest ja kohustustest.
6. Reisi tühistamine Reisija poolt
6.1. Reisijal on õigus tühistada Reis, eeldusel, et Reisija nõustub tühistamisega seotud kulutuste omapoolse tasumisega, järgmistel tingimustel:
6.1.1. Reisi alguseni on jäänud rohkem kui 60 päeva, Reisija maksab Reisikorraldajale tühistamiskulud 115 € täiskasvanu ja 60 € lapse eest. Lisanduda võivad tühistamisega seotud otsesed kulud (trahvid, viisad, lennupiletid jne);
6.1.2. Reisi alguseni on jäänud 59 või vähem päeva, Reisija maksab 100% reisihinnast iga Reisija kohta;
6.1.3. Reisi tühistamise tingimused ei laiene kuumpakkumistele, sooduskampaaniatele, näidispakkumistele ja muudele reklaamkampaaniatele. Reisi tühistamisel antud tingimustel on vaja maksta 100% reisihinnast iga reisija kohta.
6.2. Kaugmaade Reisi on võimalik tühistada, eeldusel, et Reisija nõustub tühistamisega seotud kulutuste omapoolse tasumisega, järgmistel tingimustel:
6.2.1. Reisi alguseni on jäänud 120 päeva, tühistamisel maksab Reisija 70% reisihinnast iga Reisija kohta;
6.2.2. Reisi alguseni on jäänud vähem kui 119 päeva, Reisi tühistamisel peab Reisija Reisikorraldajale maksma 100% reisihinnast.
6.2.3. Kaugmaade reisi tühistamise tingimused ei laiene kuumpakkumistele, sooduskampaaniatele, näidispakkumistele ja muudele reklaamkampaaniatele. Reisi tühistamisel antud tingimustel on vaja maksta 100% reisihinnast iga reisija kohta.
6.3. Kui perekonna või seltskonna reisihind sõltub sellest, kui paljud liikmed koos elavad või reisivad, siis on Reisikorraldajal õigus nõuda Reisi muutmisel liikmetelt hüvitist.
6.4. Reisija, kes soovib tühistada Reisi lennupiletit, on kohustatud maksma 100% hüvitist.
6.5. Kaugmaade Reisile kehtivad teised trahvimäärad.
6.6. Mõjuva takistuse ilmnemisel on Reisijal on õigus reisi tühistamisele ja Reisikorraldajale tehtud omapoolse ettemakse tagastamisele Reisikorraldaja poolt, sellisel juhul lasub Reisijal kohustus hüvitada Reisikorraldajale:
6.6.1. bürookulud ühe täiskasvanu kohta, 115 €;
6.6.2. bürookulud ühe lapse kohta, 60 €.
6.6.3. võimalikud otsesed kulud (reaalsed, vältimatud kulud – viisad, reisikindlustus, hotelli broneerimise trahv, lennujaama trahv jne).
6.7. Mõjuvaks takistuseks loetakse: Reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine; lähedase inimese surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna;

- muu Reisija tahtest sõltumatult aset leidnud, kuid Reisijaga seotud õnnetus, mida Reisikorraldaja aktsepteerib mõjuva takistusena (nt tulekahju, suur varaline kahju jne).
6.8. Reisija on kohustatud esitama kirjaliku avalduse Reisi tühistamisest hiljemalt 24 tunni jooksul, alates mõjuva takistuse tekkimisest.
6.9. Kirjalikule avaldusele peab lisama ametliku kinnituse mõjuva takistuse tekkimise kohta (arsti-, politsei-, tuletõrjetõend). Ametliku tõendi puudumisel saab Reisi tühistada ainult tavapõhjustel ning rakendatakse punkte 6.1-6.2.
7. Reisi muutmine Reisikorraldaja poolt
7.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisi reisikirjelduses esitatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisis muid muudatusi, tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Reisikorraldaja teavitab Reisijaid muutusest koheselt ning avaldab informatsiooni ka oma koduleheküljel.
8. Reisi tühistamine Reisikorraldaja poolt.
8.1. Reisikorraldajal on õigus Reis ära jätta, teavitades Reisija sellest vähemalt 14 päeva ette, juhul kui:
8.1.1. Reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid;
8.1.2. Vedaja annulleerib oma lennud selliselt, et neid ei ole võimalik asendada;
8.1.3. Vääramatu jõu tõttu (sõda, rahutused, loodusõnnetused vms)
8.2. Reisi annulleerimisel pakub Reisikorraldaja Reisijale uut Reisi sama taseme ja hinnaga. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha. Poolte nõusolekul võidakse sõlmida ka muid kokkuleppeid. Reisijal pole õigust lisakompensatsioonile. Kompenseerimisele ei kuulu ka väljalennu päevade muudatused.
9. Reisija õigused
9.1. Reisijal on õigus saada Reisi kohta täisinformatsiooni.
9.2. Reisijal on õigus abile Reisi jooksul või ettenägemata asjaolude ilmnemisel. Reisikorraldaja osutab abi enne tähtaega koju toimetamisega, kohalike võimudega suhtlemisel jne. Reisijal lasub kohustus tasuda probleemi lahendamisega seotud lisakulud.
9.3. Reisijal on õigus tellida lisatasu eest äraantav pagasi tasumise, viisataotluse, kindlustused, ekskursioonid ja ka hilisema vljakirjutamise hotellist.
10. Reisija kohustused
10.1. Reisija peab tutvuma Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisilepinguga ja järgima lepingus toodud tingimusi. Samuti peab ta täitma kasutatava lennufirma lepingu tingimused, eeskirju ja nõudmisi.
10.2. Reisija on kohustatud esitama reisikorraldajale õiged andmed ja tegema seda veatult. Sealhulgas informeerida reisikorraldajat ka sihtkohal toimivatest sidesaamise võimalustest (e-post, telefon jne).
10.3. Tasuma Reisi eest vastavalt käesolevas lepingus toodud tingimustele.
10.4. Reisija on kohustatud esitama reisikorraldajale dokumentide vormistamiseks kõik reisiks nõutavad isikuandmed. Arvestada tuleb ka sellega, et esitatavate reisidokumentide (pass, ID kaart) kestussaeg, ei tohi lõppeda enne 6 kuud, reisi lõppemise kuupäevast.
10.5. Reisidokumentide kättesaamisel on Reisija kohustatud kontrollima dokumentides (piletites) sisalduvate andmete õigsust (nimi, dokumentide numbrid, reisi kuupäevad, reisi kirjeldus, majutus jne.). Reisija peab vigadest viivitamatult informeerima Reisikorraldajat. Kui Reisija Reisikorraldajat ei informeeri, kõrvaldatakse puudused vastavalt p.5 antud lepingus.
10.6. Kõik lisakulud hotellis (näiteks minibari kasutamine, hoiuteenused, parkimine), või pagasi ülekaalu maksumus on täielikult reisija enda kanda.
10.7. Reisija kohustub Reisi kestel järgima hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi.
10.8. Reisi jooksul on keelatud teiste reisijate häirimine enda käitumisega. Rikkumise puhul võib Reisikorraldaja Reisija Reisilt kompensatsiooniõiguseta kõrvaldada. Reisija vastutab tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest teiste reisijate, Reisikorraldaja või kolmandate isikute ees.

10.7. Reisija vastutab enda õigusliku staatuse eest sihtkohamaal („persona non grata“), juhul kui Reisijal tekivad probleemid seadusandlusega, kannab kõik kojusaatmise ja õigusabiga seotud kulud Reisija, Reisikorraldajal puudub kohustus midagi kompenseerida või Reisi eest tasutud raha tagasi maksta.
10.8 Reisija vastutab isiklikult viisa saamisega tekkivate probleemide eest (viisa väljaandmise keeld, esinduse töökorraldusega seotud probleemid, viisa väljaandmisega venitamine jne), kõik sellega seotud kulud Reisija kannab isiklikult.
10.9 Punktis 10.8 tekkinud probleemide puhul peab Reisija kompenseerima Reisikorraldajale kulud vastavalt p 6.1- 6.8.
11. Reisikorraldaja õigused ja kohustused
11.1. Reisikorraldaja vastutab Reisi vastavuse eest esitatud kirjeldusele, välja arvatud Reisikorraldajast sõltumatute asjaolude ilmnemisel (ilmastikuolud, sihtkohamaa poliitilised sündmused jne, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile), lisaks:
11.2. Reisikorraldaja ei vastuta lennureisi hilinemisega, reisiklassi ja reisimarsruudi muutumise või kohtade ülebroneerimisega kaasnevate probleemide eest. Vastavalt Europarlamendi ja Nõukogu määrusele nr 261/2004, lasub vastutus Vedajal.
11.3. Reisikorraldaja ei vastuta, kui Reisija on reisile hilinenud või mõistis Reisi kohta käivat informatsiooni valesti. Reisikorraldaja ei vastuta reisija poolt esitatud andmetes ilmnevad ebatäpsused (või nad puuduvad), kui seetõttu Reisikorraldaja ei saa Reisijaga ühendust võtta, teavitamaks reisi muudatustest või anda täiendavaid juhtnööre.
11.4. Reisikorraldaja ei vastuta vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kahju eest (loodusõnnetus, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms), samuti ei vastuta Reisikorraldaja Reisija osalemise eest erinevates meelelahutustes, mis võivad Reisijale kahju tekitada (safari, rafting, ratsasõit jne).
11.5. Reisikorraldaja ei vastuta vahendajate poolt antud puuduliku või ebatäpse info eest.
11.6. Reisikorraldaja ei maksa Reisijale kindlustusjuhtumiga ettenähtud kompensatsiooni (pagasi rikkumine, väljalennu aja muutumine, loodusõnnestused jne). Reisikorraldaja soovitab sõlmida võimaliku kahju ja väljalennu ärajätmine eest reisikindlustus.
11.7. Reisikorraldaja ei vastuta teiste partnerite poolt sihtkohal korraldatud ekskursioonide eest, ega vahendajate poolt esitatud ekskursioone puudutava info eest.
11.8. Kõik kohalviibimisega seotud pretensioonid (hotell, teenindus, transport, ekskursiooniteenused) tuleb esitada koheselt kirjalikus vormis Reisikorraldaja esindajale. Tagantjärele esitatud pretensioone Reisikorraldaja vastu ei võta ja nende eest hüvitist ei maksa. Hotelli teenindusega seotud pretensioonid vaadatakse läbi ainult juhul, kui hotellile esitatud kaebus oli kirjalikus vormis ja allkirjastatud hotelli peamänedžeri poolt.. Hotelli juhatusel on õigus muuta igal ajal tasuliste ja tasuta teenuste nimekirja, mistõttu Reisikorraldaja kataloogis ja koduleheküljel olevad andmed võivad muutuda. Reisija peab esmalt arvestama informatsiooniga, mis on esitatud sihtkoha flaierites ja mis kajastab kõige värskemat informatsiooni hotellides pakutavate teenuste kohta. Reisikorraldaja ei vastuta, kui Reisija pole arvestanud flaierites, info-lehekülgedel ja siltidel avaldatud informatsiooniga ning kannab sellega seoses lisakulusid.
11.9. Juhul kui Reisija soovib muuta Reisiga ette nähtud hotelli, kannab kõik muutmisega seotud kulud Reisija, sh ka võimalikud Reisikorraldaja kulud.
11.10. Need pretensioonid, millele pole võimalik sihtkohas lahendust leida, võib esitada 7 päeva jooksul pärast reisi lõppkuupäeva saabumist Reisikorraldajale. Pretensioon peab olema vormistatud kirjalikult, koos nõuet tõendavate tõenditega. Reisikorraldaja peab pretensioonile vastama 21 päeva jooksul.
11.11. Kõik kulud, mis on seotud Reisikorraldaja poolse kohustuste täitmatajätmisega Reisi jooksul või Reisikorraldaja objektiivse süüga, kuuluvad hüvitamisele ainult arvete ja kviitungi esitamisel.
11.12. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija on majutatud hotellituppa, mis ei vastuta tellitud Reisiga kaasnenud tingimustele, juhul kui antud majutus oli ajutine või antud mitte kauemaks kui 24 tunniks.
11.13. Kõik pretensioonid rahuldatakse ühekordselt vastavalt tekkinud kahjule.
11.14. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevaid erimeelsusi püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus käsitleda eriarvamust Tarbijakaitseametis või esitada kohtule hagi enda õiguste kaitseks Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.