Reisitingimused Aurinko
Small avatar index aaaaaaaaaaa
ALATES:
0€

Väljumisaeg:

Kestus: 7

Hotell:

★★★☆☆Aurinko reisitingimused
AURINKO REISITINGIMUSED al 10.10.2016
1. Reisileping ja vastutus lepingu täitmise eest
1.1. Reisileping on leping, mis sõlmitakse Aurinko OÜ, edaspidi Reisikorraldaja, ja Reisikorraldaja
poolt korraldatud reisil osaleja ja/või tellija, edaspidi Reisija, vahel. Reisikorraldaja vastutab reisi
läbiviimise eest vastavalt lepingule.
1.2. Vahendaja on Reisikorraldaja poolt koostatud reisipaketti vahendav isik.
1.3. Reisilepingu alusel müüb Reisikorraldaja reisipaketi reisil osalejale ja/või tellijale, kes kohustub
maksma selle eest kokkulepitud tasu.
1.4. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastaks kirjeldustele ning kliendile antud kirjalikele
lubadustele.
1.5. Reisija saab käesolevatele lepingutingimustele vastavat teavituskohustust täita, kui ta võtab
ühendust Reisikorraldajaga või Vahendajaga.
1.6. Reisikorraldaja poolt kodulehel või muus materjalis kättesaadavaks tehtud reisikirjeldus peab
sisaldama Võlaõigusseaduse § 867 lg 2 punktides 1 -7 esitatud andmeid.
1.7. Reisikorraldajal on õigus eripakkumistele (viimase hetke pakkumised, reklaami ja/või
müügiedendamise kampaaniate käigus tehtavad soodus- ja eripakkumised vms) kohaldada
teistsuguseid tingimusi, kui reisitingimustes toodud. Reisikorraldaja tutvustab eripakkumistele
kohalduvaid tingimusi reisil osalejale enne lepingu sõlmimist.
2. Reisilepingu sõlmimine ja reisipaketi eest tasumise kord
2.1. Reisileping loetakse sõlmituks ja Aurinko reisitingimused aktsepteerituks, kui Reisikorraldaja on
Reisijale reisitingimusi tutvustanud ning Reisija on maksnud Reisikorraldaja poolt kehtestatud
reisipaketi hinna või ettemaksu pärast reisi tellimist järgnevalt:
2.1.1. kui reisini on rohkem kui 28 päeva, tuleb tasuda ettemaks suuruses 20% reisiteenuse
maksumusest 7 (seitsme) päeva jooksul peale reisi tellimist, ülejäänud reisi maksumus tuleb tasuda 28
päeva enne reisi algust;
2.1.2. kui reisini on vähem kui 28 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda koheselt.
2.2. Kaugreiside ja ringreiside (sõltumata reisi lennupikkusest ja sihtkohast) puhul loetakse reisileping
sõlmituks ja Aurinko reisitingimused aktsepteerituks, kui Reisija on maksnud Reisikorraldaja poolt
kehtestatud reisipaketi hinna või ettemaksu pärast reisi tellimist järgnevalt:
2.2.1. kui reisini on rohkem kui 40 päeva, tuleb tasuda ettemaks suuruses 30% reisiteenuse
soovidega seotud eripäradest, mis võivad raskendada, takistada või muuta võimatuks reisil osalemise
kavandatud moel (s.h. esitama kehtivad reisidokumendid, andmed viisa(de) vajalikkuse,
reisikindlustuste sõlmimise, koduloomade kaasavõtmise vms. kohta). Reisikorraldaja ei vastuta Reisija
informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest.
2.6. Reisija võib rohkem kui 35 päeva enne reisi algust tehtud broneeringu tühistada ühe (1) nädala
jooksul alates broneeringu tegemisest.
Kaugreiside ja ringreiside korral saab Reisija enam kui 43 päeva enne reisi algust tehtud broneeringu
tühistada kolme (3) päeva jooksul alates broneeringu tegemisest. Kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks
reisipaketi eest tasunud, on Reisikorraldajal õigus reisileping mittesõlmituks lugeda.
3. Reisipaketi hind ja hinnamuutused
3.1. Reisipaketi hinna moodustavad reisiteenused, millised on kirjeldatud kodulehel või teistes reisi
tutvustavates materjalides, Reisikorraldaja poolt tehtud kirjalikus pakkumises Reisijale, või mis on
kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel.
3.2. Reisipaketi hinna sisse ei kuulu reisi sihtkohamaa viisa maksumus ja viisateenuse osutamine või
vahendamine, reisi sihtkohamaal ekskursioonide korraldamine või ekskursiooniteenuse vahendamine,
reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine, autorenditeenuse vahendamine, Reisija käsutuses
olnud majutusettevõtte teenuse pikendamine ärasõidupäeval või majutusettevõtte teenuse varasem
kasutamine saabumispäeval.
3.3. Reisijal ei ole õigust Reisikorraldajalt nõuda hüvitust juhul, kui Reisija otsustab jätta kasutamata
mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse.
3.4. Reisikorraldajal on õigus pärast reisilepingu sõlmimist reisipaketi maksumust suurendada ja
Reisijalt hinnavahe tasumist nõuda juhul, kui:
3.4.1. muutuvad Eesti Vabariigi või reisi sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, mis mõjutavad
reisi hinda;
3.4.2. muutuvad transpordihinnad või lennujaamamaksud;
3.4.3. muutuvad oluliselt reisi suhtes kohaldatavate valuutade kursid;
3.4.4. muutuvad veokulud (sh kütusehind) ja lennufirma tõstab seetõttu oluliselt lennuhinda;
3.5. Reisitasu suurendamisest teatatakse Reisijale ette vähemalt 21 päeva enne reisi algust.
3.6. Reisipaketi maksumuse suurendamisel võetakse aluseks reisilepingu järgne reisiteenuste
maksumus, millele lisandub reisitingimuste punktides 3.4.1-3.4.4. toodud teenuste või maksude
suurenemine ning valuutakursi muutumine osas, mida ei ole eelnevalt reisipaketi maksumuse hulka
arvestatud.
3.7. Reisija on kohustatud viivitamatult pärast Reisikorraldajalt punktis 3.4. toodud teate saamist
tasuma Reisikorraldajale reisipaketi maksumuse suurendamise järgse maksumuse või teatama oma
soovist reisilepingust taganeda või teatama taganemise asemel soovist reisipaketi asendamiseks
vähemalt samasuguse maksumusega reisipaketiga, kui Reisikorraldaja saab seda Reisijale võimaldada.
Kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisipaketi asendamist väiksema maksumusega
reisiga ning enammakstud reisitasu vahe tagastamist.
3.8. Hinnagarantii. Hinnagarantii annab ootamatute hinnalisade eest kaitse. Hinnagarantii võimalike
tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus tasutakse pärast reisi tellimist
hiljemalt 3 päeva jooksul ja reisini on sealjuures jäänud vähemalt 28 päeva.
3.9. Hinnasoodustused. Igasugused Reisikorraldaja poolt erinevate reklaami- ja / või müügiedendamise
kampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult reisi tellimisel ja seni kuni
soodushinnaga kohti jätkub. Soodustused hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest ning neil ei ole
tagasiulatuvat jõudu. Soodustused on isiklikud ega lähe reisija nime muutumise korral teisele reisijale
üle. Tagantjärgi esitatud soodustustaotlusi ei rahuldata.
3.9.1. Kehtib üks soodustus korraga.
3.9.2. Laste hinnasoodustus antakse koos täiskasvanutega reisivatele lastele. Alla 2 a laps maksab
Aurinko pakettreiside ja ainult lennupileti puhul 50 eurot. See hind ei hõlma istekohta lennukis.
Võimalikud muud majutus- ja toitlustuskulud tasutakse otse sihtkoha hotellile. 2- 17-aastased saavad
soodustust sõltuvalt sihtkohast ja hotellist. Lastesoodustus ei kehti koolirühmade ja muude
rühmareiside puhul, samuti ei saa laste hinnasoodustust omapäi reisivad noored.
4. Reisipaketi muutmine ja reisilepingust taganemine mõjuva põhjuseta
4.1. Mõjuva põhjuseta on Reisijal õigus reisilepingust taganeda järgmistel tingimustel:
4.1.1. teatades reisilepingust taganemise soovist rohkem kui 28 päeva enne reisi algust kuuluvad
Reisija poolt tasumisele Reisikorraldaja bürookulud 60 eurot reisija kohta;
4.1.2. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 28 - 15 päeva enne reisi algust jääb tasuks
reisilepingu sõlmimisel tasutud ettemaks, s.o. 20% reisija kohta;
4.1.3. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 14 - 2 päeva enne reisi algust on
tasumisele kuuluv summa 50% reisipaketi hinnast;
4.1.4. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist ette vähem kui 48 tundi enne reisi algust
kuulub tasumisele 100 % reisipaketi maksumusest;
4.2. Kaug- ja ringreiside puhul on Reisijal õigus mõjuva põhjuseta reisileping ennetähtaegselt lõpetada
järgmistel tingimustel:
4.2.1. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist rohkem kui 40 päeva enne reisi algust
kuuluvad Reisija poolt tasumisele Reisikorraldaja bürookulud 60 eurot reisija kohta;
4.2.2. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 40-32 päeva enne reisi algust jääb tasuks
reisilepingu sõlmimisel tasutud ettemaks, s.o. 30% reisija kohta;
4.2.3. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 31 - 0 päeva enne reisi algust on
tasumisele kuuluv summa 100 % reisipaketi hinnast.
4.3. Kui reis põhineb liinilendudel, siis rakendatakse annulleerimisel lennukompaniide poolt
kehtestatud trahvimäärasid, mis on ära toodud Reisikorraldaja kodulehel või suunatud pakkumises
konkreetse sihtkoha reisikirjelduse juures.
4.4. Reisikorraldaja võib kehtestada olenevalt reisi sihtkohast antud tingimustest erinevad reisilepingust
taganemise tingimused. Info eritingimuste kohta tehakse Reisijale teatavaks enne lepingu sõlmimist
Reisikorraldaja kodulehel või suunatud pakkumises konkreetse sihtkoha reisikirjelduse juures.
4.5. Reisija nime on võimalik muuta kuni 7 päeva enne reisi algust vaid tellimus- ehk tšarterreisidel,
hüvitades Reisikorraldajale bürookulud 60 eurot reisija kohta ning Reisikorraldaja poolt juba tehtud
otsesed kulud (viisa, lennukipilet, hotellibroneering vms). Toa kohta on võimalik muuta maksimaalselt
ühe Reisija nime.
4.6. Kinnitatud tellimuse reisikuupäeva või hotellibroneeringut on võimalik muuta kuni 14 päeva enne
reisi algust vaid tšarterreisidel, hüvitades Reisikorraldajale bürookulud 60 eurot reisija kohta ning
Reisikorraldaja poolt juba tehtud otsesed kulud (viisa, võimalikud trahvid hotellibroneeringu
tühistamise eest vms). Hilisemad muutused loetakse reisi annulleerimiseks mõjuva põhjuseta.
4.7. Kui Reisija soovib pikendada oma reisi kestvust sihtkohas olles, tuleb Reisijal tasuda bürookulud
60 eurot reisija kohta, lennupileti lisamaks vastavalt hinnakirjale ning muud reisi pikendamisega seotud
kulud (majutus, viisa vms.).
4.8. Kui reisileping ei ole ennetähtaegselt lõpetatud, kuid Reisija jääb reisi alguspunkti ettenähtud ajaks
tulemata või tuleb küll kohale, kuid tal puuduvad reisist osavõtmiseks vajalikud dokumendid, millest
Reisikorraldaja on Reisijat eelnevalt teavitanud, loetakse reisileping mõjuva põhjuseta ennetähtaegselt
lõppenuks ning Reisikorraldaja kohustused Reisija ees täidetuks.
4.9. Kui Reisikorraldajaga sõlmitud reisilepingu lõpetab seltskonna üks liige ning paketi hind põhineb
ühes toas elavate konkreetsete reisijate arvul, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest põhjustatud
lisatasu.
4.10. Rühmatellimuse puhul (s.o. 10 ja enam täiskasvanud reisijat, kes reisivad koos) kehtivad reiside
muutmisel ja annulleerimisel rühmatingimused, millest Reisikorraldaja on Reisijat enne lepingu
sõlmimist kirjalikult teavitanud. Konkreetsed tingimused sõltuvad rühma suurusest ja reisi sihtkohast.
Täpse info saate Aurinkost rühmareisi broneerimisel.
5. Reisilepingu ennetähtaegne lõpetamine mõjuva takistuse ilmnemisel
5.1. Mõjuva takistuse ilmnemisel on Reisijal õigus nõuda reisilepingu ennetähtaegset lõpetamist ning
Reisikorraldajale reisipaketi eest tasutud hinna tagastamist.
5.2. Mõjuvaks takistuseks loetakse:
5.2.1. Reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine, lähedase
inimese surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase
vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile
minna;
5.2.2. Muu Reisija tahtest sõltumatult aset leidnud, kuid reisijaga seotud õnnetus, mida Reisikorraldaja
aktsepteerib mõjuva takistusena (nt tulekahju, suur varaline kahju jne).
5.3. Reisija on kohustatud Reisikorraldajale viivitamatult kirjalikult teatama mõjuva takistuse
ilmnemisest. Reisikorraldaja nõudmisel on Reisija kohustatud esitama kirjaliku selgituse reisil
osalemist takistava asjaolu kohta 7 päeva jooksul arvates mõjuva takistuse ilmnemisest teatamisest.
Lisaks selgitusele peab Reisija Reisikorraldajale esitama tõendi arstilt, politseilt või muult
ametiasutuselt 30 päeva jooksul mõjuva takistuse ilmnemisest. Kui Reisija ei esita kirjalikku tõendit
mõjuva takistuse ilmnemise kohta, kohaldatakse mõjuva põhjuseta reisilepingust taganemise kohta
sätestatut ( punkt 4 ).
5.4. Reisikorraldajal on Reisija poolt reisilepingust taganemise taotluse esitamisel mõjuva takistuse
ilmnemise tõttu õigus kinni pidada Reisijale tagastatavast maksest bürookulud 60 eurot reisija ja
Reisikorraldajale reisilepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tulenevad vältimatud kulutused (s.h.
kulutused viisale, võimalikud trahvid hotellibroneeringu tühistamise eest vms). Kui reis tühistatakse
mõjuva takistuse ilmnemisel vähem kui 72 tundi enne algust, siis kehtivad tühistamisel tavapärased
annulleerimistingimused ning rakenduvad vastavad trahvid.
6. Reisija kohustused ja vastutus
6.1. Reisija on kohustatud tutvuma käesolevate reisitingimustega, samuti hotelle, lennuaegu ja
teenuseid puudutava olulise teabe ning muude eritingimustega, mis on ära toodud Reisikorraldaja
kodulehel www.aurinko.ee.
6.2. Reisijal on kohustus kontrollida oma reisidokumentide (passi/ID-kaardi vm) kehtivust ja vastavust
üldkehtivatele nõudmistele. Reisikorraldaja poolt väljastatud reisidokumentide kättesaamisel tuleb need
koheselt üle kontrollida ja ebatäpsuste korral Reisikorraldajat või Vahendajat koheselt teavitada.
Vastasel juhul muutuvad kinnituse andmed reisijale siduvateks. Reisija vastutab isikliku
reisikindlustuse hankimise eest. Koos reisipaketi ostuga on soovitatav sõlmida reisikindlustusleping,
mis koosneks tervise-, reisitõrke- ja pagasikindlustusest.
6.3. Reisijal on kohustus kontrollida väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust külastades
reisikorraldaja kodulehte või helistades oma reisiagendile. Sihtkohas peab reisija kontrollima vastavat
infot 24 tundi enne tagasireisi algust reisiesindajalt. Reisija on kohustatud hoolitsema selle eest, et
Reisikorraldaja käsutuses on Reisija kehtiv mobiiltelefoninumber.
6.4. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal kõiki Reisikorraldaja või viimase esindaja poolt kehtestatud
ja suuliselt või kirjalikult edastatavaid seaduslikke juhendeid ja reegleid, samuti majutusettevõtete ja
transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi. Reisija poolt nimetatud
kohustuse mittetäitmisel on Reisikorraldajal õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada ja nõuda
Reisijalt tekitatud kahjude hüvitamist.
6.5. Kui Reisija ei täida käesoleva eeskirja punktis 6.4. nimetatud kohustusi, on Reisikorraldajal õigus
Reisija reisileminek tühistada või Reisija reisilt kõrvaldada. Nimetatud juhul ei ole Reisijal õigust
nõuda Reisikorraldajalt makstud tasu tagastamist ning kõik tema kojusõiduga seotud kulutused jäävad
Reisija kanda.
6.6. Reisija vastutab kahju eest, mida ta on hooletusest, raskest hooletusest või tahtlusest põhjustanud
Reisikorraldajale, kaasreisijatele või muudele isikutele (sh. lennukompaniile, majutusettevõttele jms).
6.7. Kui Reisijale ei väljastata reisi sihtkohariigi või sinna jõudmiseks läbitavate riikide viisat või ei
lubata nimetatud riikidesse siseneda, kannab Reisija kõik reisiga seonduvad kulud. Samuti ei ole
Reisijal õigust nõuda tagasi kasutamata Reisiteenuste maksumust, juhul kui Reisija ei kasuta lendu
sihtkohta ning ei teavita sellest Reisikorraldajat.
7. Reisikorraldaja vastutus
7.1. Reisikorraldaja vastutab reisi läbiviimise eest vastavalt reisilepingule ning reisiteenuste osutamise
vastavuse eest esitatud kirjeldusele.
7.2. Reisikorraldaja ei vastuta:
7.2.1. kahjude eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (loodusõnnetused, poliitilised
vahejuhtumid, streigid vms);
7.2.2. kahjude eest, mis on tekkinud Reisija enda tegevusest või tegevusetusest;
7.2.3. kahjude eest, mis tekkivad, kui Reisija haigestub, satub kuritöö ohvriks või mis kaasnevad muu
Reisijaga juhtunud õnnetuse tagajärjel;
7.2.4. juhtudel, mille puhul on teenuse vahetu osutaja vastutus piiratud rahvusvaheliste
konventsioonide alusel ning mille puhul võib Reisikorraldaja Reisija suhtes sellele tugineda.
7.3. Vahendaja poolt reisipaketi müümisel esitatud informatsioon, mis ei kajastu Reisikorraldaja
kodulehel või esitatud pakkumises, ei ole Reisikorraldaja jaoks siduv. Informatsiooni eest, mille eest ei
vastuta Reisikorraldaja, vastutab Vahendaja.
7.4. Reisikorraldaja vastutust välistavad erijuhtumid:
7.4.1. Reisikorraldaja ei vastuta reisi sihtkohamaa ilmastikuolude mittevastavuse eest reklaamides või
muudes reisipaketi kirjeldustes avaldatud aastate keskmistele andmetele.
7.5. Reisikorraldaja kohustub igakülgselt abistama Reisijat, kes reisi ajal haigestub, kellega juhtub
õnnetus, kes satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena Reisija elu,
tervis või vara satuvad hädaohtu. Reisikorraldaja abi Reisijale seisneb ravi, ennetähtaegse tagasisõidu
kodumaale või sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises. Reisija on kohustatud
hüvitama Reisikorraldaja kõik käesolevas punktis sätestatud kohustuse täitmisega seotud kulutused.
8. Reisikorraldaja õigus teha muudatusi reisilepingusse, reisilepingu lõpetamine Reisikorraldaja
poolt
8.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisipaketti algselt välja kuulutatud kujul
läbi viia, on tal õigus vahetada majutusettevõtet või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha
reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.
Muudatustest reisipaketis tuleb Reisijaid viivitamatult teavitada.
8.2. Kui reisilepinguid on reisil osalemiseks sõlminud vähem Reisijaid, kui Reisikorraldaja on
planeerinud reisi läbiviimiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi
iseloom ning reisil osalemise tingimused Reisija jaoks ei muutu halvemaks esialgu kokkulepitust,
asendada transpordivahendeid, ajakavasid ja reisi marsruuti.
8.3. Reisikorraldajal on õigus reisileping Reisijaga ühepoolselt lõpetada juhul, kui:
8.3.1. reisile ei ole kogunenud reisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid (Reisikorraldaja poolt
tšarterlennule tellitud kohtade arvust on täidetud vähem kui 80%). Reisikorraldaja on kohustatud
reisijaid reisi ärajäämisest teavitama vähemalt 14 kalendripäeva enne reisi algust;
8.3.2. lennukompanii, mille lendudel pakutud reisipakett põhineb, jätab ootamatult lennud ära ja neid ei
ole võimalik asendada.
8.4. Kui Reisikorraldaja jätab reisi läbiviimise ära punktis 8.3. loetletud asjaoludel, on Reisijal õigus
reisilepingust taganeda, nõuda uut vähemalt samasuguse maksumusega reisi (asendusreisi) kehtiva
hooaja reisidest. Kui asendusreis on ärajäänud reisist väiksema maksumusega, maksab Reisikorraldaja
Reisijale enammakstud reisitasu tagasi. Kui Reisikorraldaja poolt pakutud asendusreis Reisijale ei sobi,
on Reisijal õigus makstud reisiraha tagasi saada.
8.5. Reisikorraldajal on õigus reisileping lõpetada, kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest
tasunud.
8.6. Reisikorraldajal on õigus pakkuda oma klientidele paremat reisikorraldust kui tehtud broneering
eeldab. Reisikorraldajal pole kohustust pakkuda kõikidele Reisijatele samu soodustusi.
9. Reisilepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu
9.1. Kui reisiteenuste osutamine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu
jõu tõttu võivad nii Reisikorraldaja, kui ka Reisija reisilepingu üles öelda. Reisilepingu üles ütlemisest
teatab Reisikorraldaja Reisijale esimesel võimalusel.
9.2. Kui reisilepingu ülesütlemise hetkel ei ole reisteenuseid veel osutatud, kohustub Reisikorraldaja
Reisijale tagastama reisipaketi eest tasutud summad, millest on maha arvatud bürookulud 60 eurot
reisija ning Reisikorraldaja poolt juba tehtud otsesed kulud (viisa, võimalikud trahvid
hotellibroneeringu tühistamise eest vms).
9.3. Kui reisilepingu ülesütlemine toimub reisi ajal, kohustub Reisikorraldaja korraldama ja tagama
Reisijale kokkulepituga samaväärse tagasireisi. Reisija tagasireisiga seotud lisakulud kannavad Reisija
ja Reisikorraldaja võrdsetes osades. Muud lepingu ülesütlemisest tekkivad lisakulud kannab kumbki
lepingupool ise.
10. Puudused reisikorralduses, puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine
10.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest
sellele, milles on eelnevalt kirjalikult kokkulepitud.
10.2. Reisikorraldaja puuduseks ei loeta:
10.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheseid muudatusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on
võimalik eeldada;
10.2.2. hilinenud saabumist või varasemat tagasipöördumist, kui muudatus on tekkinud
Reisikorraldajast sõltumatul põhjusel ning ei ületa 8 tundi;
10.2.3. hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui põhjuseks on hotelli ülebroneering.
Reisikorraldaja kohustub asendama esialgse hotelli samaväärsega;
10.2.4. lennumarsruudi ootamatut muutust, kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu.
Lennukompanii kompenseerib klientidele puuduse oma sisekorrareeglitele vastavalt;
10.2.5. seda kui Reisija ei pääse lennule oma süü tõttu;
10.2.6. vahetult enne reisi või reisi ajal hotellis või selle läheduses alanud ehitus - ja renoveerimistöid;
10.2.7. vahendaja poolt Reisijale antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni.
10.3. Reisikorraldaja on kohustatud puuduse reisikorralduses viivitamatult kõrvaldama. Reisi kestel
võib reisikorraldaja puuduse kõrvaldamisest keelduda, kui see on seotud ebamõistlike kuludega
reisikorraldajale, st et puuduse ja selle kõrvaldamise kulude suhe on ebaproportsionaalne.
10.4. Reisija on kohustatud puudustest viivitamatult kirjalikult teavitama Reisikorraldaja sihtkohas
olevaid esindajaid ja vastava teenuse osutajaid. Reisija ei saa võimalike kahjunõuete esitamisel
hilisemalt tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest Reisikorraldajale viivitamatult pärast seda, kui ta
puuduse avastas. Kui kaebus rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtkohas, siis ei ole Reisijal
õigust nõuda teistkordselt kahju hüvitamist Eesti Vabariigis.
10.5. Kui kohapeal osutub puuduse kõrvaldamine võimatuks, tuleb sellest Reisikorraldajat kirjalikult
või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui 10
päeva pärast reisi lõppemist. Kui Reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud teenuse eest, tuleb
Reisijal kirjalikule kaebusele lisada nõude aluseks olevate kviitungite originaalid ja teised tõendid
põhjendatud lisakulutuste kohta.
10.6. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija pagasi säilimise eest. Võimalike pagasikahjude vältimiseks
soovitame sõlmida pagasikindlustuse leping.
11. Reisilepingu üldiste tingimuste kehtivus
11.1. Käesolevad reisitingimused kehtivad Aurinko poolt korraldatavatele reisidele ning kuuluvad
lahutamatult Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud reisilepingu juurde. Reisitingimused jõustuvad
alates reisilepingu sõlmimisest.
11.2. Reisilepingu tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse eelkõige lahendada Reisikorraldaja
ja Reisija vaheliste läbirääkimiste korras. Reisijal on õigus käesolevatest reisilepingu tingimustest
tulenevate vaidluste korral esitada kaebus Reisikorraldaja peale Tarbijakaitseameti kaudu
Tarbijavaidluste komisjonile (https://takis.tarbijakaitseamet.ee/avalik/avaldused) või hagiavaldus oma
rikutud õiguste kaitseks maakohtule Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud korras.

.