Teabeleht Kidytour
Small avatar index kiiiiiiiidyd
ALATES:
105€

Väljumisaeg:

Kestus: 7

Hotell:

★★★☆☆Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht
Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused
1) Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
2) Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati
vähemalt üks ettevõtja.
3) Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta
saab reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust võtta.
4) Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi
teisele isikule üle anda.
5) Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks
kütusehind) ja kui see on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui
20 päeva enne pakettreisi algust. Kui reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi
maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse
reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased kulud
vähenevad.
6) Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi
saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui
enne pakettreisi algust tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on
reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel juhul hüvitist.
7) Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul,
näiteks juhul, kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi
mõjutada.
8) Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes
asjakohast ja põhjendatud hüvitist.
9) Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa
pakettreisi teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui
teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt
pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võib
reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.
10) Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei
osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.
11) Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.
 
12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime
tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui
pärast pakettreisi algust ilmneb, et reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei
suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab
reisijavedu, tagatakse ka reisija toimetamine lähtekohta või muusse kokkulepitud
kohta. Kidy Tour OÜ-l on AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal (kaitset pakkuv
tagatise andja, kindlustusandja) tagatis. Reisija võib AAS-ga BTA Baltic Insurance
Company Eesti filiaal asukoht: Lõõtsa 2B, Tallinn, 11415, e-post: info@bta.ee, tel. 686
8668 või asjakohasel juhul Tarbijakaitseamet asukoht Pronksi tn 12, e-post:
info@tarbijakaitseamet.ee, tel. 620 1700 ühendust võtta, kui Kidy Tour OÜ
maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita
keeldutakse teenuste osutamisest.
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse https://eurlex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET]Kidytour Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht
Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused
1) Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
2) Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati
vähemalt üks ettevõtja.
3) Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta
saab reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust võtta.
4) Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi
teisele isikule üle anda.
5) Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks
kütusehind) ja kui see on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui
20 päeva enne pakettreisi algust. Kui reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi
maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse
reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased kulud
vähenevad.
6) Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi
saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui
enne pakettreisi algust tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on
reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel juhul hüvitist.
7) Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul,
näiteks juhul, kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi
mõjutada.
8) Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes
asjakohast ja põhjendatud hüvitist.
9) Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa
pakettreisi teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui
teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt
pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võib
reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.
10) Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei
osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.
11) Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.
 
12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime
tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui
pärast pakettreisi algust ilmneb, et reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei
suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab
reisijavedu, tagatakse ka reisija toimetamine lähtekohta või muusse kokkulepitud
kohta. Kidy Tour OÜ-l on AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal (kaitset pakkuv
tagatise andja, kindlustusandja) tagatis. Reisija võib AAS-ga BTA Baltic Insurance
Company Eesti filiaal asukoht: Lõõtsa 2B, Tallinn, 11415, e-post: info@bta.ee, tel. 686
8668 või asjakohasel juhul Tarbijakaitseamet asukoht Pronksi tn 12, e-post:
info@tarbijakaitseamet.ee, tel. 620 1700 ühendust võtta, kui Kidy Tour OÜ
maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita
keeldutakse teenuste osutamisest.
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse https://eurlex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET]