Teabeleht Mouzenidis
Small avatar moouz
ALATES:
0€

Väljumisaeg:

Kestus: 7

Hotell:

★★★☆☆MOUZENIDIS, Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht
Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses.
Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Ettevõtja SIA Mouzenidis
Travel Riga vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest.
Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et ettevõtjal SIA Mouzenidis Travel Riga on tagatis, et maksta, kui ta
ei suuda maksevõime tõttu oma kohustusi täita, tagasi Teie tehtud maksed ja kui pakettreis sisaldab
reisijavedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta.
Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused
1) Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
2) Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt üks
ettevõtja.
3) Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab reisikorraldaja
või -vahendajaga ühendust võtta.
4) Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule üle
anda.
5) Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on
sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui
reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui
reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased
kulud vähenevad.
6) Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui
märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi algust
tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel
juhul hüvitist.
7) Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks juhul, kui
sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.
8) Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast ja
põhjendatud hüvitist.
9) Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest,
tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning
mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust
heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.
10) Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid
osutatakse mittenõuetekohaselt.
11) Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.
12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust
tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui pärast pakettreisi algust ilmneb, et
reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi
täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu, tagatakse ka reisija toimetamine lähtekohta või muusse
kokkulepitud kohta. SIA Mouzenidis Travel Riga on AS SWEDBANK tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega
või asjakohasel juhul pädeva asutusega (CONSUMER RIGHTS PROTECTION CENTRE, BRIVIBAS STREET 55,
RIGA, LATVIA, LV-1010, E-MAIL: ptac@ptac.gov.lv, tel: +37165452554) ühendust võtta, kui SIA Mouzenidis
Travel Riga maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse
teenuste osutamisest.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ETMOUZENIDIS, Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht
Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses.
Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Ettevõtja SIA Mouzenidis
Travel Riga vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest.
Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et ettevõtjal SIA Mouzenidis Travel Riga on tagatis, et maksta, kui ta
ei suuda maksevõime tõttu oma kohustusi täita, tagasi Teie tehtud maksed ja kui pakettreis sisaldab
reisijavedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta.
Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused
1) Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
2) Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt üks
ettevõtja.
3) Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab reisikorraldaja
või -vahendajaga ühendust võtta.
4) Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule üle
anda.
5) Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on
sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui
reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui
reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased
kulud vähenevad.
6) Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui
märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi algust
tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel
juhul hüvitist.
7) Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks juhul, kui
sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.
8) Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast ja
põhjendatud hüvitist.
9) Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest,
tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning
mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust
heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.
10) Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid
osutatakse mittenõuetekohaselt.
11) Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.
12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust
tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui pärast pakettreisi algust ilmneb, et
reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi
täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu, tagatakse ka reisija toimetamine lähtekohta või muusse
kokkulepitud kohta. SIA Mouzenidis Travel Riga on AS SWEDBANK tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega
või asjakohasel juhul pädeva asutusega (CONSUMER RIGHTS PROTECTION CENTRE, BRIVIBAS STREET 55,
RIGA, LATVIA, LV-1010, E-MAIL: ptac@ptac.gov.lv, tel: +37165452554) ühendust võtta, kui SIA Mouzenidis
Travel Riga maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse
teenuste osutamisest.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET