Teabeleht Aurinko
Small avatar marbella
ALATES:
0€

Väljumisaeg:

Kestus: 7

Hotell:

★★★☆☆Aurinko, Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht
PAKETTREISILEPINGU JA SEOTUD REISIKORRALDUSTEENUSTE STANDARDINFO TEABELEHT
Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses. Seetõttu on Teil
kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Ettevõtja Aurinko OÜ vastutab täielikult
pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest. Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et
ettevõtjal Aurinko OÜ on tagatis, et maksta, kui ta ei suuda maksevõime tõttu oma kohustusi täita, tagasi
Teie tehtud maksed ja kui pakettreis sisaldab reisijavedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse
kokkulepitud kohta. Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised reisija õigused:
1) Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
2) Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt üks
ettevõtja.
3) Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab reisikorraldaja või
-vahendajaga ühendust võtta.
4) Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule üle
anda.
5) Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on
sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui
reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib
reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu
alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.
6) Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui
märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi algust tühistab
pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi
ja asjakohasel juhul hüvitist.
7) Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks juhul, kui
sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.
8) Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast ja
põhjendatud hüvitist.
9) Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest,
tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning
mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust
heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.
10) Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid
osutatakse mittenõuetekohaselt.
11) Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.
12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust
tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui pärast pakettreisi algust ilmneb, et
reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu
lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu, tagatakse reisija toimetamine
lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Aurinko OÜ-l on tagatis Danske Bank A/S Eesti filiaalis summas 1
800 000 EUR.
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 

Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht
PAKETTREISILEPINGU JA SEOTUD REISIKORRALDUSTEENUSTE STANDARDINFO TEABELEHT
Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses. Seetõttu on Teil
kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Ettevõtja Aurinko OÜ vastutab täielikult
pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest. Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et
ettevõtjal Aurinko OÜ on tagatis, et maksta, kui ta ei suuda maksevõime tõttu oma kohustusi täita, tagasi
Teie tehtud maksed ja kui pakettreis sisaldab reisijavedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse
kokkulepitud kohta. Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised reisija õigused:
1) Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
2) Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt üks
ettevõtja.
3) Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab reisikorraldaja või
-vahendajaga ühendust võtta.
4) Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule üle
anda.
5) Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on
sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui
reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib
reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu
alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.
6) Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui
märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi algust tühistab
pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi
ja asjakohasel juhul hüvitist.
7) Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks juhul, kui
sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.
8) Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast ja
põhjendatud hüvitist.
9) Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest,
tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning
mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust
heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.
10) Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid
osutatakse mittenõuetekohaselt.
11) Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.
12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust
tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui pärast pakettreisi algust ilmneb, et
reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu
lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu, tagatakse reisija toimetamine
lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Aurinko OÜ-l on tagatis Danske Bank A/S Eesti filiaalis summas 1
800 000 EUR.
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302